Boekingsvoorwaarden


1. Deze boekingsvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van de huurovereenkomst tussen Tonny-Lia en Gertjan van der Salm (hierna te noemen "verhuurder") en de ondertekenaar van het huurcontract (hierna te noemen "huurder").
2. Uiterlijk 4 weken na dagtekening van de huurovereenkomst dient er een eerste aanbetaling van 10% van de huursom op bankrekeningnummer 37.51.67.412 ten name van G.J.W. van der Salm te Burgh - Haamstede te zijn voldaan en uiterlijk 6 weken voor de ingangsdatum van de huurperiode dient de overige 90% van de huursom te zijn bijgeschreven.
3. Indien door de huurder niet aan de gestelde betalingstermijnen wordt voldaan, dan vervallen alle uit deze overeenkomst voortkomende verplichtingen van verhuurder.
4. Huurder dient zelf zorg te dragen voor een eventuele annuleringsverzekering en reisverzekering.
5. Reeds voldane betalingen worden bij annulering onder de volgende voorwaarden gerestitueerd.
Indien verhuurder kans ziet een gelijkwaardige huurovereenkomst met een derde af te sluiten, dan zal onder inhouding van een bedrag van 25 Euro aan administratiekosten, 100% worden gerestitueerd. Indien er sprake is van een niet-gelijkwaardige overeenkomst, dan vindt restitutie plaats naar evenredigheid, eveneens rekening houdend met administratiekosten ad 25 Euro.
6. Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig, door de gebruikers van het gehuurde object, opgelopen letsel, van welke aard dan ook, tenzij verhuurder aanwijsbaar nalatig is geweest.
7. Verhuurder verplicht zich alles in het werk te stellen het verhuurde object, in meest brede zin van het woord, conform de afspraken ter beschikking te stellen aan de huurder.
8. Huurder zal voor het gehuurde zorg dragen zoals "een goed huisvader betaamt".
9. Bij eventuele problemen of klachten zal huurder hiervan de verhuurder onverwijld in kennis stellen, waarna de verhuurder al hetgeen in zijn vermogen licht zal aanwenden om de gesignaleerde problemen te verhelpen.
10. Klachten die achteraf worden gemeld, worden wel in behandeling genomen, maar kunnen nimmer tot een te honoreren claim leiden.
11. "Kleine schade", tijdens de verhuurperiode ontstaan, zoals breuk van glas / serviesgoed, zal huurder met gelijkwaardige vervanging, voor eigen rekening compenseren.
12. Schade, met een omvang die vermoedelijk aan kosten meer dan 100 Euro zal bedragen, dient onverwijld bij verhuurder te worden gemeld. Tenzij huurder nalatig is geweest, komt herstel van deze schade voor rekening van de verhuurder.
13. Het is zonder schriftelijke toestemming van verhuurder niet toegestaan om kampeermiddelen op het gehuurde te plaatsen. Bij overtreding kan verhuurder, zonder ingebrekestelling, onmiddellijk een som opeisen van 100,- per kampeermiddel per dag.
14. Het is zonder schriftelijke toestemming van verhuurder niet toegestaan om in het gehuurde object met meer dan 4 personen te overnachten. Bij overtreding kan verhuurder, zonder ingebrekestelling, onmiddellijk een som opeisen van 100,- per persoon per dag.
15. In het hoogseizoen wordt uitsluitend verhuurd van zaterdag tot zaterdag, waarbij op de dag van aankomst het gehuurde kan worden betrokken vanaf 15.00 uur, terwijl op de vertrekdag het object uiterlijk om 10.30 uur weer schoon opgeleverd dient te worden.
16. De huurprijs is exclusief de kosten van de verplichte eindschoonmaak ad 60 euro
17. Bed - , hand - en keukenlinnen dient huurder zelf te verzorgen.
18. Huisdieren zijn onder voorwaarden toegestaan.
19. Uiterlijk 2 weken voor aanvang van de reis zorgt verhuurder voor toezending van de nodige reisinformatie, waaronder een duidelijke routebeschrijving.

Burgh-Haamstede, 2 jan. 2016

Last updated 2.1.2016